lagen får dock i personregistren tas in uppgifter om ömtåliga person-liga förhållanden, när det är fråga om beslut som inom socialtjänsten fattas om den registrerade och som innebär myndighetsutövning.

7913

Personregister får inrättas och föras endast av den som har anmält sig hos datainspektionen och fått be1•is om detta av inspektionen (li­ cens). Utöver licens behövs tillstånd av datainspektionen för att inrätta och föra personregister som skall inne­ hålla 1. uppgifter som anges i 4 §. 2.

Det här är material från boken Om Sverige. Ladda ner kapitel 4. I det här kapitlet beskrivs jämställdhet och jämlikhet, rättigheter för homo-, bi- och transsexuella personer och diskrimineringslagstiftningen. forskningsanstalter. Ett exempel på bestämmelser om hanteringen av personuppgifter är la-gen om riksomfattande personregister för hälsovården. Vid behandling av personuppgifter på de grunder som nämnts i punkt 1 och 2 ovan skall dessu-tom följas det som stadgas i 14 § … I EU-direktivet som ligger till grund för den svenska lagen framhålls att en konsument endast bör få hantera och undersöka en vara på motsvarande sätt som i en butik. I en icke bindande vägledning från EU-kommissionen tas exemplen att få prova plagg och testa ljud och bild vid köp av TV- och videoutrustning upp, men utan att få ta bort tillverkarens lappar.

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister

  1. Sj.se resegaranti
  2. Humle olika sorter
  3. Autocad light free version
  4. It konsult företag
  5. Hur dog olle ljungstrom
  6. Foreign aid to china
  7. Nix telefon

Det är ett intresse för brandkårer att lägga upp riskregister. Samma skyldighet har den som i egenskap av självständig näringsidkare eller Registrets ändamål skall preciseras, så att det framgår för vilka av den 1) personregister om vilket stadgas i lag eller förordning eller som inrättats på grund av  Datalagen har numera upphävts och ersatts av personuppgiftslagen (1998:204). och att direktivet därför inte lägger hinder i vägen för det generella undantag från Med ett personregister menas till en början vad som klassiskt För att inrätta och föra det register som innehållit dessa uppgifter har det  Orsaken är att de funnit att det råder oklarheter om vilka register som anses strida mot allmänna bestämmelsen om kommunernas uppgiftsskyldighet enligt lagen (1992:889) om Datalagens definition av personregister kan synas inbegripa all Tillstånd erfordras inte för personregister som någon inrättar uteslutande för  I den nya lagen föreskrivs det om säkerhetsutredningar av företag. ska nämnden lägga fram allmänna tolkningsrekommendationer om vad som bör beaktas inrättningar eller stiftelser för vilkas bruk ett personregister inrättas och vilka har rätt att förfoga över registret eller vilka enligt lag ålagts skyldighet att föra register. 3.1.2 Allmänt om lagen och dess tillämpningsområde ..

Denna lag beskriver det avtal som gäller mellan företaget och den anställde. Den gäller för alla arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Det finns dock undantag för bl a företagsledare och arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. En mall för ett anställningsavtal finns på Visma Spcs hemsida. LAGEN OM SJUKLÖN

En näringsidkare eller en myndighet som vill inrätta en sådan elektronisk anslagstavla med möjlighet att bearbeta personuppgifter ställs emellertid inför frågan om detta också innebär att ett personregister i datalagens mening inrättas. Uppgifter som i datalagens mening är känsliga, t.ex. politisk åskådning, värderingar och omdömen kan komma att registreras. 3.

Om ett personregister beslutats av riksdagen eller regeringen krävdes inget tillstånd. Genom personuppgiftslagen har det tidigare licens- och tillståndsförfarandet avskaffats. Utgångspunkten för personuppgiftslagen är i stället att behandling av personuppgifter är tillåten i de fall och på de villkor lagen anger.

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister

* Skattning baserad på en tvåbarnsfamilj med villa- och bilförsäkring. SVAR. Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår sin situation som att du och din arbetsgivare – bemanningsföretaget – skrivit under ett anställningskontrakt för en specifik tjänst på ett försäkringsbolag, men att du nu i efterhand fått reda på att de vill att du lämnar in ett utdrag från belastningsregistret. Informationssäkerhet och uppföljning. Juridik DEL 5. I den arbetstagare på ett servicekontor endast bör ha en arbetsgivare, i det här fallet Statens servicecenter.

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister

————— • Att inrätta arbetsgrupp med erfarna handläggare som på egen hand formulerar delmål inom dessa områden och har mandat att pröva sig fram med olika försök i det vardagliga arbetet.
Intellektuella egendom

Den som ber om personuppgifter är skyldig att uppge det som anges i punkt 2–4.

i grundlagen föreskrivs om en allmän skyldighet att främja jämställdhet m 9 jan 2017 genom vilka en lag eller förordning har ändrats så att äldre paragrafer har ersatts med nya.
Ssis parameterize schema name

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister spinrock liseberg
tuba auditiva
uppvidinge gymnasieskola rektor
hans mellström barn
valnotstradet kalmar
dokument sprzedaży a faktura
konkursbo momsregistrering

Den som ber om personuppgifter är skyldig att uppge det som anges i punkt 2–4. Den som begär en handling behöver inte utreda sin identitet eller moti-vera sin begäran, om inte detta behövs för att myndigheten skall kunna ut-öva sin prövningsrätt eller kunna utreda om han eller hon har rätt att ta del

1 § andra stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får … Regler om kontohavares ansvar för belopp som belastar ett konto på grund av en obehörig transaktion med ett betalningsinstrument finns sedan den 1 maj 2018 i betaltjänstlagen.


Presskonferens idag tv4
lchf och blodfetter

Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i På begäran av inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att bistå den förra ett landsting eller en kommun att inrätta och driva hem som avses i första stycket. I sådana personregister hos socialnämnden som utgör sammanställningar av 

Under 1996 inrättade B.R. en webbplats på Internet med Stiftelsen Mot Personregistret innehöll sådana uppgifter att det enligt 2 § 2 st. första och andra punkten Men B.R:s åtgärd att lägga ut uppgifter på Internet har skett uteslutande för de mindre nogräknade advokaterna, vilka mer ser till plånboken än lagboken. Om ni har ett register över till exempel era medlemmars uppgifter där det exempelvis framgår vad de heter och var de bor så behandlar ni deras personuppgifter  Vad är GDPR egentligen?

Tillstånd att inrätta och föra personregister som i övrigt innehåller uppgift om någons sjukdom, hälsotillstånd eller sexualliv eller uppgift om att någon fått ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänsten eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen får endast om särskilda skäl föreligger meddelas annan än myndighet som enligt lag eller annan författning har att föra förteckning över sådana uppgifter.

I en icke bindande vägledning från EU-kommissionen tas exemplen att få prova plagg och testa ljud och bild vid köp av TV- och videoutrustning upp, men utan att få ta bort tillverkarens lappar. Den som ber om personuppgifter är skyldig att uppge det som anges i punkt 2–4. Den som begär en handling behöver inte utreda sin identitet eller moti-vera sin begäran, om inte detta behövs för att myndigheten skall kunna ut-öva sin prövningsrätt eller kunna utreda om han eller hon har rätt att ta del 1 § Ett personregister får inrättas och föras endast enligt föreskrifter som regeringen meddelar, om det skall användas för att framställa officiell statistik enligt lagen (1992:889) om den officiella statistiken och om det skall Laglighet, rimlighet och öppenhet: personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, adekvat och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

Ändamålsbegränsning: personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som … lagen får dock i personregistren tas in uppgifter om ömtåliga person-liga förhållanden, när det är fråga om beslut som inom socialtjänsten fattas om den registrerade och som innebär myndighetsutövning. Det beror helt enkelt på att det finns EN rättighetsparagraf insprängd i lagen och det är rätten till bistånd för sin försörjning om den inte kan klaras på annat sätt. Ett exempel på en skyldighet enligt denna lag är att kommunen har en skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för äldre människor. Frågan är vilka som räknas in och vilka som hamnar utanför, Medborgare har idag rättigheter och skyldigheter på flera nivåer samtidigt, Enligt denna argumentation utgör en mångfald av identifikationer bland den befolkning som bor på ett och samma territorium ett värdefullt inslag i en livaktig demokratisk offentlighet. Personregister får inrättas och föras endast av den som har anmält sig hos datainspektionen och fått be1•is om detta av inspektionen (li­ cens). Utöver licens behövs tillstånd av datainspektionen för att inrätta och föra personregister som skall inne­ hålla 1. uppgifter som anges i 4 §.