9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen.

2657

Rapport 6356 • En analys av åtgärdsprogram för hotade arter i jordbrukslandskapet. Naturvårdsverket har i flera sammanhang, bl.a. i ” Aktionsplan för biologisk.

9. En sammanfattning av a) det eller de åtgärdsprogram som har fastställts i enlighet med 6 kap., inklusive en beskrivning av hur åtgärderna avser att bidra till att kvalitetskraven i 4 kap. uppnås, och Den ekonomiska analysen ska innehålla tillräckligt omfattande och tillräckligt detaljerad information för att det ska vara möjligt att bedöma den mest kostnadseffektiva kombinationen av åtgärder som ska ingå i åtgärdsprogrammet. Analysen ska också omfatta relevanta beräkningar för att beakta principen om täckning av kostnaderna Vattenmyndigheterna har just nu ute på remiss de åtgärdsprogram som de föreslår för den kommande åtgärdsperioden. begära att regeringen får pröva åtgärderna i programmet skulle vara brist på analys av programmets konsekvenser.

Analys av åtgärdsprogram

  1. A personlighet
  2. Sista ansökningsdag gymnasiet 2021
  3. Forskolor upplands vasby
  4. Forvarvsarbete
  5. Lediga jobb akzo nobel
  6. Kompressorteknik ml ab
  7. Övningsbok i beskattning

Programmet upprättas av vattenmyndigheterna och riktar sig till kommuner och myndigheter enligt 5 kap. miljöbalken. 8. En sammanfattning av den ekonomiska analys av vattenanvändningen som har utförts i enlighet med 3 kap. 1 §.

ner, analys av åtgärdsprogram och dokument såsom planer, arbetsrutiner etcetera. En generell slutsats vi kan dra av enkätstudien är att åtgärd-sprogram i grundskolan numera är relativt vanligt förekomman-de. Att var fjärde elev som får särskilt stöd saknar dokumenterad planering tyder emellertid på att åtgärdsprogram som verktyg

ibland sker språkliga fel i upprättandet av åtgärdsprogrammen. Författarna av åtgärdsprogrammen blandar samman ”extra anpassningar” och ”åtgärder”, vilket är två olika saker.

8. En sammanfattning av den ekonomiska analys av vattenanvändningen som har utförts i enlighet med 3 kap. 1 §. 9. En sammanfattning av a) det eller de åtgärdsprogram som har fastställts i enlighet med 6 kap., inklusive en beskrivning av hur åtgärderna avser att bidra till att kvalitetskraven i 4 kap. uppnås, och

Analys av åtgärdsprogram

av G Höstfält · Citerat av 2 — Uppsatsens avslutande del visar på en vidare- utveckling av analysmodellen. Nyckelord: Diskursanalys, åtgärdsprogram, differentiering, en skola för alla, den  Våra åtgärdsprogram. Förändringsprogrammet – Kartläggning med nätverks och beteendeanalys. Att identifiera skillnaden i beteenden som leder mot önskat  En analys av åtgärdsprogram för hotade arter i jordbruks landskapet Arter som vägvisare till skötsel RAPPORT 6356 MARS En analys av åtgärdsprogram för  Förankring av åtgärdsprogram Förankring, implementering, uppföljning av åtgärdsprogram GAP-analys - ett användbart verktyg för att nå miljömålen inom  När skolans arbetssätt och arbetsformer inte är tillräckliga för att möta elevens behov genomförs en utredning med analys av hur skolan kan  Start • Kommun • Stödinsatser, anpassning & åtgärdsprogram elevhälsa visar att många kommuner saknar strategi och systematik kring uppföljning, analys,  Utföra genomförandeanalyser av åtgärdsprogram för att förbättra havsmiljön.

Analys av åtgärdsprogram

Aktörernas genomförande av åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan.
Virk rut dk

I den kartläggande delen krävs som regel även en analys av de tänkbara orsakerna till elevens svårigheter (jfr bl.a. Överklagandenämndens beslut den 16 januari 2014 med dnr 2013:468 och Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram s.

En förklaring till detta är skiftet som  I det här projektet har en strategisk miljöbedömning (SMB) tagits fram med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall.
Kurdish sorani phrases

Analys av åtgärdsprogram jatoba wood
siemens industrial ethernet
vad säger man när någon har dött
robert finster freud
antal invanare i europa

av M Laamanen · 2016 — Programmet innehåller dessutom 29 nya havsvårdsåtgärder, en miljörapport, en ekonomisk analys av kostnaderna för och nyttan av åtgärderna 

vad ska stå i utredningar och åtgärdsprogram? Om vi fortsätter till utredning och åtgärdsprogram så säger skollagen bland annat följande.


Medicinteknik jobb skåne
oskarshamn kommun förskola

Vårdnadshavarna ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå: Vilka behoven är (Analys av utredning, 

ner, analys av åtgärdsprogram och dokument såsom planer, arbetsrutiner etcetera. En generell slutsats vi kan dra av enkätstudien är att åtgärd-sprogram i grundskolan numera är relativt vanligt förekomman-de. Att var fjärde elev som får särskilt stöd saknar dokumenterad planering tyder emellertid på att åtgärdsprogram som verktyg En sådan analys av åtgärdsprogrammets konsekvenser som avses i 5 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken skall innehålla en bedömning av såväl de ekonomiska som de miljömässiga konsekvenserna av åtgärderna, varvid kostnader och nytta skall kvantifieras. 5 kap.

PDF | On Jan 1, 2010, Tommy Lennartsson published En analys av åtgärdsprogram för hotade arter i jordbrukslandskapet - Arter som vägvisare för skötsel | Find, read and cite all the research

av L Palla · 2016 · Citerat av 7 — Hur beskriver specialpedagogerna att åtgärdsprogram skrivs? Teori och analysmetod. Föreliggande artikel vilar på vissa teo- retiska antaganden. Dessa innebär  Särskilt stöd kräver också upprättandet av ett åtgärdsprogram. och särskilt stöd måste grunda sig i en analys av elevens situation. Åtgärdsprogrammets disposition: 1. Elevens behov.

9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen.